POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W naszej firmie Państwa dane osobowe stanowią informacje poufne, dlatego też przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”), oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 2. Polityka ta zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora(usługodawcę i sprzedawcę), podstawy, cele, zakres i okres ich przetwarzania, a także prawa osób, których te dane dotyczą oraz informacje o stosowaniu w naszym serwisie plików cookies i narzędzi do gromadzenia Państwa danych w formie formularzy (tj. formularz kontaktowy, formularz zapisu,  formularz zamówienia itp.).
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.robomania.pl jest firma DABCreation z siedzibą w Imielinie, NIP 6342381764, REGON: 272235956, tel: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl zwana dalej „Administratorem”.
 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest dobrowolne i samo w sobie nie wymaga podawania przez Państwa danych osobowych.
 5. Dane osobowe podawane są przez Państwa (rodziców/opiekunów prawnych, klientów, usługobiorców) jedynie w przypadku wyrażenia zgody na zapis Państwa nieletniego dziecka oraz chęci zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie przez naszą firmę usług warsztatowych z legorobotyki (co następuje poprzez kompletne wypełnienie i wysłanie formularza zapisowego oraz zawarcie pisemnej umowy świadczenia usług warsztatowych) lub w trakcie procesu zakupu produktu elektronicznego Robomania kursy on-line (poprzez wypełnianie formularza zamówienia);  w przypadku wyrażenia chęci skontaktowania się z naszą firmą (poprzez formularz kontaktowy) lub wyrażenia chęci i dokonania umowy wypożyczenia zestawu klocków w naszej Wypożyczalni (formularz zamówienia).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  • zawarcia umów z Administratorem (usługodawcą, sprzedawcą) - niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług warsztatowych; do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( sprzedaż kursów on-line) lub umowy wypożyczenia zestawów, w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.
  • obowiązków ustawowych Administratora (usługodawcy, sprzedawcy)– podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych), zaś brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.
 7. Chroniąc interesy osób, których dane są przetwarzane, Administrator dokłada wszelkich starań i jest odpowiedzialny, za to, by dane te gromadzone były w sposób przejrzysty i rzetelny, wyłącznie w celu realizacji zapisu Państwa dziecka na warsztaty z legorobotyki na danym poziomie zaawansowania oraz zawarcia z Państwem i wykonania umowy o świadczenie usług warsztatowych; zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( sprzedaż kursów on-line) lub umowy wypożyczenia; kontaktu z Państwem w sprawach nieletniego dziecka oraz przekazywania Państwu niezbędnych informacji na temat świadczonych przez naszą firmę usług. Ponadto dane osobowe podlegają obowiązującym zasadom prawdziwości danych, minimalizacji, integralności i poufności oraz ograniczonemu czasowi ich przetwarzania i przechowywania, a w przypadku dokonania płatności za warsztaty, kursy on-line lub wypożyczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko przez osoby do tego uprawnione i nie będą udostępniane osobom trzecim. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych możliwy jest pod adresem info@robomania.pl
 9. Ponadto Administrator zapewnia, że gromadzone drogą elektroniczną dane osobowe są:merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych; chronione przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
  • zabezpieczone przed modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
 10. Zestawienie celów, podstaw prawnych, zakresu i okresu przetwarzania danych przez Administratora związanych z działaniami podejmowanymi przez usługobiorcę /klienta w naszym serwisie internetowym kształtuje się w sposób następujący:
  1. Realizacja zapisu nieletniego dziecka na warsztaty z legorobotyki oraz zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem o świadczenie odpłatnych usług warsztatowych (zawarcie umowy sprzedaży), a także podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) ,b) i f) Rozporządzenia RODO (zgoda, wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora).
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko uczestnika; wiek uczestnika; Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego; adres poczty elektronicznej; telefon kontaktowy; adres zamieszkania; NIP
   • Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapisu, wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy oraz po dokonaniu płatności przez czas trwania obowiązków podatkowych Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
  2. Zawarcie z Administratorem(sprzedawcą) oraz realizacja umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (sprzedaż kursów on-line) bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz 827).
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko klienta(rodzica/opiekuna prawnego); Imię i nazwisko nieletniego dziecka, adres zamieszkania; wiek dziecka; adres poczty elektronicznej; telefon kontaktowy.
   • Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do podpisania i wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy oraz po dokonaniu płatności przez czas trwania obowiązków podatkowych Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
  3. Zawarcie z Administratorem(sprzedawcą) oraz realizacja umowy o  świadczenie odpłatnych usług zawieranej z Klientem przy jednoczesnej fizycznej obecności stron oraz podjęcie działań na żądanie osoby/firmy, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora).
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko klienta/firmy; adres zamieszkania/ siedziby firmy, adres poczty elektronicznej; telefon kontaktowy; inne dane: nazwa firmy, NIP. 
   • Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do podpisania i wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy oraz po dokonaniu płatności przez czas trwania obowiązków podatkowych Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby/firmy, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
  4. Zawarcie z Administratorem oraz wykonanie umowy odpłatnego wypożyczenia zestawów oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora).
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko wypożyczającego (rodzica/opiekuna prawnego); adres zamieszkania ; numer PESEL, numer dowodu osobistego; adres poczty elektronicznej; telefon kontaktowy.
   • Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do podpisania i wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy oraz po dokonaniu płatności przez czas trwania obowiązków podatkowych Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
  5. Uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo nieletniego dziecka w warsztatach z legorobotyki, zgody na wykorzystanie wizerunku nieletniego uczestnika (wyłącznie w celu promocji warsztatów) oraz zgody na samodzielny powrót uczestnika z warsztatów do domu. Powyższe dane zbierane są w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia RODO (zgoda, prawnie uzasadniony interes administratora) oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , a także z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274);
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko dziecka; wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania;
   • Okres przetwarzania: Do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie w konkretnym celu, przez rodzica/opiekuna prawnego , którego samego i jego dziecka te dane dotyczą. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
  6. Świadczenie usług drogą elektroniczną, udzielanie informacji zwrotnych, przesyłanie informacji handlowej w ramach marketingu bezpośredniego na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej.
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia RODO (zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora).
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby firmy; numer NIP
   • Okres przetwarzania: Do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie w konkretnym celu, przez osobę , której te dane dotyczą.
   • Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
  7. Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko osoby fizycznej/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowy; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby firmy; numer NIP
   • Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej lub ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
  8. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
   • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.
   • Maksymalny zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
   • Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
 11. Administrator zobowiązuje się ponadto do przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, bez których nie możliwe byłoby funkcjonowanie serwisu internetowego www.robomania.pl tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych, wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne i niezbędne.
 12. Spośród podmiotów zewnętrznych Administrator wybrał tylko takie, które dają gwarancję ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.
 13. Do podmiotów będących odbiorcami danych osobowych, podmiotów przetwarzających i przechowujących dane, z którymi współpracuje nasza firma należą:
  • dostawcy rozwiązań informatycznych i świadczonych za pośrednictwem serwisu usług elektronicznych(w tym dostawcy poczty elektronicznej i hostingu)
  • dostawy serwisu i usługi ClickMeeting (platforma webinarowa) - ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-387, ul. Arkońska 6, A4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy - Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000604194, NIP 5842747535, REGON 363766502, z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych osobowych (w tym imię, adres poczty elektronicznej, wiek) potrzebnych do realizacji usługi Clickmeeting w ramach sprzedaży produktu elektronicznego w postaci Robomania kursy on-line.  
  • podmioty, które nie działają na nasze polecenie i sami ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych nieosobowych -  instytucje płatnicze umożliwiające realizację przez Ciebie płatności za produkt elektroniczny (kursy on-line) czy usługę.
  • dostawcy usług telekomunikacyjnych (w tym serwis SMSAPI)
  • dostawcy usług księgowych (w tym biuro księgowe, serwis internetowy ifirma.pl).
 14. W trakcie przetwarzania danych osobowych naszych usługobiorców/klientów nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO.
 15. Podczas korzystania z serwisu internetowego osoba podejmuje swobodne decyzje i wybory dotyczące pozostawianych w formularzach danych osobowych.
 16. Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia– mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania ( wstrzymania operacji na danych) lub usunięcia z bazy („prawo do bycia zapomnianym”), a także mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora. Prawa te opisano w w art. 15-21 Rozporządzenia RODO
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo do sprzeciwu– mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, iż istnieją:
   • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
   • podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
  4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 17. W sprawach dotyczących realizacji powyższych praw oraz ochrony przetwarzanych przez nas, Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@robomania.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie naszego serwisu internetowego www.robomania.pl.
 18. Informujemy też, że nasz serwis internetowy korzysta z tak zwanych ciasteczek (ang. cookies). To niewielkie pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. Nie powodują one żadnych uszkodzeń i nie zawierają wirusów, a dzięki nim korzystanie z naszej strony jest dla Państwa bardziej efektywne i przyjazne. Większość z ich jest usuwana automatycznie o opuszczeniu naszej strony internetowej. Mają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby umożliwiała akceptację bądź częściowe lub całościowe wyłączenie ciasteczek, a także ich automatyczne kasowanie zaraz po jej wyłączeniu. Wpływa to jednak na ograniczenie niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.
 19. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:
  • identyfikacji usługobiorców/ klientów
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy (formularza kontaktowego, zapisowego, formularza zamówienia)
  • dostosowywania zawartości strony serwisu internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorców/klientów (np. rozmiaru czcionki, układu strony) oraz zapewnienia optymalizacji korzystania ze strony serwisu;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu internetowego;
 20. Zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies może zostać wyrażona poprzez ustawienia Państwa przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 21. Administrator w celu analizy ruchu na stronie serwisu internetowego może korzystać z usług Google Analytics, dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) i Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Gromadzone w ten sposób dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikacyjnych danych osobowych. Mogą to być: źródła pozyskania usługobiorców/klientów, sposoby ich zachowania na stronie serwisu, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, z których korzystają, dane demograficzne, geograficzne, preferencje i zainteresowania.
 22. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego www.robomania.pl
 23. Z serwisu internetowego www.robomania.pl mogą Państwo swobodnie przejść na inne strony internetowe. Prosimy zatem podczas korzystania z nich o zapoznanie się z polityką prywatności tamtych stron.
 24. W związku z troską o przekazanie Państwu jak najbardziej rzetelnych informacji, zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i uzupełniania treści niniejszej polityki prywatności. A wprowadzane zmiany obowiązywać będą zawsze od momentu publikacji ich na naszej stronie.
BUY NOW