Regulamin warsztatów z legorobotyki

REGULAMIN SEMESTRALNYCH WARSZTATÓW Z LEGOROBOTYKI – „ROBOMANIA”

 1. Organizatorem warsztatów z Legorobotyki „Robomania” oraz autorem programu
  prowadzonych zajęć warsztatowych jest firma DABCreation, NIP 6342381764, REGON: 272235956, tel: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl.
 2. Warsztaty z robotyki prowadzone są na terenie placówki Miejskiego Ośrodka/Domu Kultury lub innej placówki (pozaoświatowej bądź oświatowej) w formie cotygodniowych spotkań w wymiarze 2,5 godz./lub 2 godz. zajęć warsztatowych, w okresach semestralnych, w trakcie danego roku szkolnego.
 3. Zajęcia warsztatowe odbywają się w trybie pozalekcyjnym tj. po zakończeniu zajęć szkolnych, w godzinach popołudniowych.
 4. Szczegóły warsztatów dotyczące ram programowych, stopnia ich zaawansowania oraz bieżące newsy dotyczące warsztatów zawarte są na stronie internetowej www.robomania.pl w zakładce Oferta oraz News.
 5. Warsztaty z legorobotyki są odpłatne. Ich koszt na poziomie podstawowym wynosi 150 zł na miesiąc. Koszt na poziomie średniozaawansowanym wynosi 170 zł na miesiąc, natomiast koszt warsztatów zaawansowanych to 200 zł na miesiąc.
 6. Wysokość opłaty za warsztaty jest stała i niezależna od zmiennej (dostosowanej do kalendarza szkolnego) rzeczywistej liczby godzin warsztatowych. W przypadku niemożności organizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora tj. świąt lub dni wolnych miesięczny koszt warsztatów nie ulega zmianie.
 7. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z winy Organizatora koszt miesięczny warsztatów ulega zmianie.
 8. Pełne uczestnictwo w warsztatach z robotyki „Robomania” możliwe jest po spełnieniu
  następujących warunków:
 1. wypełnieniu i wysłaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) elektronicznego formularza
  zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.robomania.pl w zakładce
  Zapisy, z wszystkimi wymaganymi polami.
 2. w przypadku zapisu dziecka podczas lekcji pokazowych bądź akcji promocyjnych
  możliwe jest wyjątkowo dokonanie zapisu poprzez wypełnienie formularza pisemnego.
 3. dokonaniu w terminie nie później niż 7 dni od zapisu elektronicznego (lub pisemnego), wpłaty zaliczki w wysokości należności za pierwszy okres rozliczeniowy tj. za 1 miesiąc (odpowiednio do poziomu zaawansowania warsztatów -w kwocie 150 zł/170 zł/200 zł) na konto bankowe: 44 1050 1676 1000 0092 0055 4823, koniecznie podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, opłata za warsztaty z legorobotyki. Zaliczka ta zostaje zaliczona w poczet pierwszej opłaty za warsztaty i stanowi potwierdzenie zapisu uczestnika.
 4. obowiązkowego zgłoszenia się rodzica/opiekuna prawnego na pierwsze spotkanie w wyznaczonym przez Organizatora terminie, w celu podpisania wiążącej umowy z Organizatorem dotyczącej świadczonych usług, wypełnienia pisemnej zgody na uczestnictwo w warsztatach z robotyki, oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 1. Podpisanie umowy oraz dokonanie wpłaty jest równoznaczne z pełną rezerwacją udziału dziecka w warsztatach z robotyki na terenie danej placówki.
 2. Nie wniesienie wymaganej opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.
 3. Nie wywiązanie się przez Organizatora z realizacji warsztatów w terminie do 3 miesięcy od ustalonego początkowo terminu skutkuje zwrotem wpłaconej zaliczki w pełnej wysokości.
 4. Organizator warsztatów zobowiązuje się ponadto poinformować rodzica drogą e-mailową i/lub telefoniczną o terminie spotkania organizacyjnego z rodzicami oraz terminie pierwszych zajęć jak najszybciej po zakończeniu naboru pełnej grupy warsztatowej.
 5. Opłaty za kolejne miesiące warsztatów z robotyki płatne są za każdy miesiąc do 10 dnia danego miesiąca tj. np. za styczeń do 10 stycznia, za luty do 10 lutego itd.
 6. Rezygnacja z rozpoczętych zajęć warsztatowych, ze względu na konieczność zachowania efektywności pracy grupowej możliwa jest tylko z zachowaniem 2 miesięcznego, pełnopłatnego okresu wypowiedzenia i wymaga od rodzica/opiekuna prawnego formy pisemnej.
 7. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w zajęciach w przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach.
 8. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć warsztatowych, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, koniecznie informując rodziców/opiekunów o tym fakcie drogą e-mailową i/lub telefoniczną przynajmniej na 2 dni wcześniej. Ponadto organizator zobowiązuje się do podania nowego terminu zastępczych zajęć warsztatowych lub obniżenia wysokości następnej opłaty miesięcznej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do programu zajęć warsztatowych.
 10. Firma DABCreation ma prawo do wykorzystywania prowadzonej podczas zajęć dokumentacji fotograficznej na swoich stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych w celu promocji swojej działalności. Dlatego też, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka prosimy o wyrażenie swojej decyzji w oświadczeniu pisemnym (udostępnianym podczas spotkania organizacyjnego) lub  wysłanie jej na adres: info@robomania.pl. Wypełnienie oświadczenia jest dobrowolne.
 11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez uczestnika warsztatów, elementów edukacyjnego zestawu klocków LegoMindstormsEV3 lub jakiegokolwiek z urządzeń multimedialnych wykorzystywanych podczas zajęć, Organizator ma prawo zażądać od rodzica/opiekuna pokrycia poniesionych w związku z tym kosztów zgodnie z aktualną ceną rynkową uszkodzonego elementu.