REGULAMIN STACJONARNYCH WARSZTATÓW Z LEGOROBOTYKI  I PROGRAMOWANIA „ROBOMANIA”

  1. Sprzedawcą/Organizatorem warsztatów z legorobotyki i programowania „Robomania” , autorem programu prowadzonych zajęć warsztatowych, a także Administratorem danych osobowych jest firma DABCreation, NIP 6342381764, REGON: 272235956, tel: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl.
   2. Warsztaty z robotyki i kursy programowania dla dzieci i młodzieży prowadzone są na terenie placówki Miejskiego Ośrodka/Domu Kultury lub innej placówki (pozaoświatowej bądź oświatowej) w formie cotygodniowych spotkań w wymiarze 2,5 godz./lub 2 godz. zajęć warsztatowych, w okresach semestralnych, w trakcie roku szkolnego.
    3. Zajęcia warsztatowe odbywają się w trybie semestralnym (1 lub 2 semestry), pozalekcyjnym tj. po zakończeniu zajęć szkolnych, w godzinach popołudniowych.
     4. Szczegóły warsztatów dotyczące ram programowych, stopnia ich zaawansowania oraz bieżące newsy dotyczące warsztatów zawarte są na stronie internetowej www.robomania.pl.
      5. Warsztaty z legorobotyki i programowania dla dzieci i młodzieży są odpłatne. Ich koszt na poziomie I - Konstruktor programista wynosi 250 zł brutto na miesiąc. Koszt na poziomie II - Zawodowy programista wynosi 300 zł brutto na miesiąc, zaś koszt na poziomie III - Programista profesjonalista wynosi 350 zł brutto na miesiąc.
       6. Wysokość opłaty za warsztaty jest stała, miesięczna, zryczałtowana i niezależna od zmiennej (dostosowanej do kalendarza roku szkolnego) rzeczywistej liczby godzin warsztatowych.
        7. W przypadku niemożności organizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy/Organizatora tj. świąt lub dni wolnych miesięczny koszt warsztatów nie ulega zmianie.
         8. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z winy Sprzedawcy/Organizatora koszt miesięczny warsztatów ulega zmianie.
          9. Pełny zakup usługi polegającej na realizacji warsztatów z robotyki i programowania Robomania dokonuje się po spełnieniu przez Klienta/Użytkownika następujących warunków:
           1) Wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w witrynie internetowej www.robomania.pl w zakładce Zapisy, z wszystkimi wymaganymi polami (zgłoszenie chęci uczestnictwa), w tym pola w którym Klient/Użytkownik podejmuje decyzję i zgodnie z nią dokonuje wyboru rodzaju warsztatów z legorobotyki i programowania. W przypadku zapisu dziecka podczas lekcji pokazowych bądź akcji promocyjnych możliwe jest wyjątkowo dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza pisemnego. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych przekazanych Sprzedawcy/Organizatorowi w formularzu zapisu znajduje się w naszej witrynie pod linkiemPolityka prywatności
            2) Dokonaniu w terminie nie później niż 7 dni od zapisu elektronicznego (lub pisemnego) opłaty rezerwacyjnej w wysokości należności za pierwszy okres rozliczeniowy tj. za 1 miesiąc (odpowiednio do poziomu zaawansowania warsztatów -w kwocie 250 zł ,300 zł lub 350 zł) na konto bankowe Sprzedawcy/Organizatora: 44 1050 1676 1000 0092 0055 4823, koniecznie podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, opłata za warsztaty z legorobotyki, poziom I/II/III, lokalizacja. Opłata ta zostaje zaliczona w poczet pierwszej opłaty miesięcznej za warsztaty i stanowi pełne potwierdzenie zapisu uczestnika. Informacja o zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy/Organizatora zostaje przekazana Klientowi/Użytkownikowi na jego adres e-mail.
             3) Dokonanie przez Klienta/Użytkownika płatności rezerwacyjnej na konto bankowe Sprzedawcy/Organizatora oznacza zawarcie umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz 827).
              4) Obowiązkowego zgłoszenia się Klienta/Użytkownika (rodzica/opiekuna prawnego) na pierwsze spotkanie w wyznaczonym przez Sprzedawcę/Organizatora terminie po zakończeniu naboru, w celu podpisania umowy warsztatowej z Organizatorem dotyczącej świadczonych usług, wypełnienia pisemnej zgody na uczestnictwo w warsztatach z robotyki i programowania oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu lub też przesłanie umowy warsztatowej wraz z regulaminem warsztatów oraz zgodami i oświadczeniami rodzicowi/opiekunowi prawnemu do podpisu przez Sprzedawcę/Organizatora w zabezpieczonej formie elektronicznej celem zawarcia umowy warsztatowej.
               10. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej oraz podpisanie umowy warsztatowej po zakończeniu naboru jest równoznaczne z pełną rezerwacją udziału dziecka w warsztatach z robotyki i programowania na terenie danej placówki.
                11. Nie wniesienie wymaganej opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.
                 12. Nie wywiązanie się przez Sprzedawcę/Organizatora z realizacji warsztatów (tj. nie zebranie się grupy warsztatowej) w terminie do 2 miesięcy od ustalonego początkowo terminu zajęć skutkuje zwrotem wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości.
                  13. Sprzedawca/Organizator nie zwraca opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji Klienta/Użytkownika z podpisania umowy warsztatowej po terminie poinformowania go o zakończeniu naboru do danej grupy.
                   14. Sprzedawca/Organizator warsztatów zobowiązuje się ponadto poinformować rodzica drogą e-mailową i/lub telefoniczną o terminie spotkania organizacyjnego z rodzicami oraz terminie pierwszych zajęć jak najszybciej po zakończeniu naboru do grupy warsztatowej.
                    15. Opłaty za kolejne miesiące warsztatów z robotyki płatne są za każdy miesiąc do 10 dnia danego miesiąca tj. np. za styczeń do 10 stycznia, za luty do 10 lutego itd.
                     16. Rezygnacja z rozpoczętych zajęć warsztatowych, wiąże się z uregulowaniem opłaty rezygnacyjnej w wysokości pełnego  dwumiesięcznego okresu płatności i wymaga od Klienta/Użytkownika (rodzica/opiekuna prawnego) formy pisemnej wysłanej na adres info@robomania.pl. Okres wypowiedzenia liczony jest od początku miesiąca następującego po zgłoszeniu pisemnym.
                      17. Sprzedawca/Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w zajęciach w przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach.
                       18. Sprzedawca/Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć warsztatowych, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, koniecznie informując Klientów/Użytkowników (rodziców/opiekunów prawnych) o tym fakcie drogą e-mailową i/lub telefoniczną przynajmniej na 2 dni wcześniej. Ponadto Sprzedawca/Organizator zobowiązuje się do podania nowego terminu zastępczych zajęć warsztatowych lub obniżenia wysokości następnej opłaty miesięcznej.
                        19. Sprzedawca/Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do programu zajęć warsztatowych.
                         20. Sprzedawca/Organizator ma prawo do wykorzystywania prowadzonej podczas zajęć dokumentacji fotograficznej na swoich stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych w celu promocji swojej działalności. Dlatego też, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka prosimy o wyrażenie swojej decyzji w oświadczeniu pisemnym (udostępnianym podczas spotkania organizacyjnego) lub  wysłanie jej na adres: info@robomania.pl. Wypełnienie oświadczenia jest dobrowolne.
                          21. W przypadku zaistnienia szkody lub straty wynikającej z niewłaściwego użytkowania, zniszczenia lub uszkodzenia elementów edukacyjnego zestawu klocków LegoMindstormsEV3 oraz innych urządzeń elektronicznych lub jakiegokolwiek z urządzeń multimedialnych wykorzystywanych podczas zajęć, przez uczestnika warsztatów, Sprzedawca/Organizator ma prawo zażądać od Klienta/Użytkownika (rodzica/opiekuna prawnego) pokrycia poniesionych w związku z tym kosztów zgodnie z aktualną ceną rynkową uszkodzonego elementu/sprzętu. Na miejscu zdarzenia sporządzony zostaje protokół uszkodzenia z pełną informacją na temat zaistniałej szkody/straty wraz z pełną informacją o całym zdarzeniu i jego uczestnikach.
BUY NOW