REGULAMIN SEMESTRALNYCH WARSZTATÓW Z LEGOROBOTYKI  I PROGRAMOWANIA „ROBOMANIA”

 1. Organizatorem warsztatów z legorobotyki i programowania „Robomania” , autorem programu prowadzonych zajęć warsztatowych, a także Administratorem danych osobowych jest firma DABCreation, NIP 6342381764, REGON: 272235956, tel: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl.
 2. Warsztaty z robotyki i kursy programowania dla dzieci i młodzieży prowadzone są na terenie placówki Miejskiego Ośrodka/Domu Kultury lub innej placówki (pozaoświatowej bądź oświatowej) w formie cotygodniowych spotkań w wymiarze 2,5 godz./lub 2 godz. zajęć warsztatowych, w okresach semestralnych, w trakcie roku szkolnego.
 3. Zajęcia warsztatowe odbywają się w trybie semestralnym (1 lub 2 semestry), pozalekcyjnym tj. po zakończeniu zajęć szkolnych, w godzinach popołudniowych.
 4. Szczegóły warsztatów dotyczące ram programowych, stopnia ich zaawansowania oraz bieżące newsy dotyczące warsztatów zawarte są na stronie internetowej www.robomania.pl.
 5. Warsztaty z legorobotyki oraz kursy programowania dla dzieci i młodzieży są odpłatne. Ich koszt na poziomie I - Konstruktor programista wynosi 250 zł brutto na miesiąc. Koszt na poziomie II - Zawodowy programista wynosi 300 zł brutto na miesiąc, zaś koszt na poziomie III - Programista profesjonalista wynosi 350 zł brutto na miesiąc.
 6. Wysokość opłaty za warsztaty jest stała, zryczałtowana i niezależna od zmiennej (dostosowanej do kalendarza roku szkolnego) rzeczywistej liczby godzin warsztatowych.
 7. W przypadku niemożności organizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora tj. świąt lub dni wolnych miesięczny koszt warsztatów nie ulega zmianie.
 8. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z winy Organizatora koszt miesięczny warsztatów ulega zmianie.
 9. Pełne uczestnictwo w warsztatach z robotyki i programowania „Robomania” możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:
  • wypełnieniu i wysłaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.robomania.pl w zakładce Zapisy, z wszystkimi wymaganymi polami (zgłoszenie chęci uczestnictwa).
  • w przypadku zapisu dziecka podczas lekcji pokazowych bądź akcji promocyjnych możliwe jest wyjątkowo dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza pisemnego.
  • dokonaniu w terminie nie później niż 7 dni od zapisu elektronicznego (lub pisemnego) opłaty rezerwacyjnej w wysokości należności za pierwszy okres rozliczeniowy tj. za 1 miesiąc (odpowiednio do poziomu zaawansowania warsztatów -w kwocie 250 zł ,300 zł lub 350 zł) na konto bankowe: 44 1050 1676 1000 0092 0055 4823, koniecznie podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, opłata za warsztaty z legorobotyki, poziom I/II/III, lokalizacja. Opłata ta zostaje zaliczona w poczet pierwszej opłaty miesięcznej za warsztaty i stanowi pełne potwierdzenie zapisu uczestnika.
  • obowiązkowego zgłoszenia się rodzica/opiekuna prawnego na pierwsze spotkanie w wyznaczonym przez Organizatora terminie, w celu podpisania wiążącej umowy z Organizatorem dotyczącej świadczonych usług, wypełnienia pisemnej zgody na uczestnictwo w warsztatach z robotyki lub kursach programowania oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 10. Podpisanie umowy oraz dokonanie opłaty jest równoznaczne z pełną rezerwacją udziału dziecka w warsztatach z robotyki i programowania na terenie danej placówki.
 11. Nie wniesienie wymaganej opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.
 12. Nie wywiązanie się przez Organizatora z realizacji warsztatów w terminie do 3 miesięcy od ustalonego początkowo terminu skutkuje zwrotem wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości. Organizator nie zwraca opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przed rozpoczęciem zajęć warsztatowych.
 13. Organizator warsztatów zobowiązuje się ponadto poinformować rodzica drogą e-mailową i/lub telefoniczną o terminie spotkania organizacyjnego z rodzicami oraz terminie pierwszych zajęć jak najszybciej po zakończeniu naboru do grupy warsztatowej.
 14. Opłaty za kolejne miesiące warsztatów z robotyki płatne są za każdy miesiąc do 10 dnia danego miesiąca tj. np. za styczeń do 10 stycznia, za luty do 10 lutego itd.
 15. Rezygnacja z rozpoczętych zajęć warsztatowych, wiąże się z uregulowaniem opłaty rezygnacyjnej w wysokości pełnego  dwumiesięcznego okresu płatności i wymaga od rodzica/opiekuna prawnego formy pisemnej wysłanej na adres info@robomania.pl. Okres wypowiedzenia liczony jest od początku miesiąca następującego po zgłoszeniu pisemnym.
 16. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w zajęciach w przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach.
 17. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć warsztatowych, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, koniecznie informując rodziców/opiekunów o tym fakcie drogą e-mailową i/lub telefoniczną przynajmniej na 2 dni wcześniej. Ponadto organizator zobowiązuje się do podania nowego terminu zastępczych zajęć warsztatowych lub obniżenia wysokości następnej opłaty miesięcznej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do programu zajęć warsztatowych.
 19. Firma DABCreation ma prawo do wykorzystywania prowadzonej podczas zajęć dokumentacji fotograficznej na swoich stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych w celu promocji swojej działalności. Dlatego też, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka prosimy o wyrażenie swojej decyzji w oświadczeniu pisemnym (udostępnianym podczas spotkania organizacyjnego) lub  wysłanie jej na adres: info@robomania.pl. Wypełnienie oświadczenia jest dobrowolne.
 20. W przypadku zaistnienia szkody lub straty wynikającej z niewłaściwego użytkowania, zniszczenia lub uszkodzenia elementów edukacyjnego zestawu klocków LegoMindstormsEV3 oraz innych urządzeń elektronicznych lub jakiegokolwiek z urządzeń multimedialnych wykorzystywanych podczas zajęć, przez uczestnika warsztatów, Organizator ma prawo zażądać od rodzica/opiekuna prawnego pokrycia poniesionych w związku z tym kosztów zgodnie z aktualną ceną rynkową uszkodzonego elementu/sprzętu. Na miejscu zdarzenia sporządzony zostaje protokół uszkodzenia z pełną informacją na temat zaistniałej szkody/straty wraz z pełną informacją o całym zdarzeniu i jego uczestnikach.
BUY NOW