REGULAMIN SERWISU SPRZEDAŻY WARSZTATÓW STACJONARNYCH I KURSÓW ON-LINE

Właścicielem serwisu oraz podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego warsztatów stacjonarnych oraz kursów on-line pod nazwą Robomania, a także Administratorem danych osobowych jest firma DABCreation, 41-407 Imielin,  ul. Rembowskiego 5, NIP 6342381764, REGON: 272235956, z którą kontakt możliwy jest pod numerem  telefonu: 730-999-823 lub adresem e-mail: info@robomania.pl. Zakup warsztatów stacjonarnych oraz kursów on-line pod nazwą Robomania warsztaty oraz kursy on-line (produkt elektroniczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat) jest możliwy za pośrednictwem powyższej witryny internetowej  www.robomania.pl. Sprzedawany produkt stacjonarny (warsztaty z legorobotyki i programowania) dostarczany jest do klienta w formie usługi warsztatowej realizowanej w wybranej lokalizacji, w określonym miejscu i czasie; natomiast produkt elektroniczny dostarczany jest do klienta jest w postaci spotkań on-line (webinarów) z wykorzystaniem usług świadczonych przez platformę internetową  ClickMeeting lub ClickWebinar dostarczaną przez ClickMeeting Sp. z o.o., która umożliwia tworzenie, udział oraz zarządzanie webinarami, a także strumieniowe przesyłanie plików audio i wideo poprzez Internet przy użyciu dostępnych funkcjonalności. Poniżej znajduje się regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie dokonania zapisu prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. Uznaje się, że Klient przystępując do zakupu warsztatów stacjonarnych lub produktu Robomania kursy on-line w witrynie internetowej www.robomania.pl akceptuje niniejszy Regulamin (Regulamin) oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Dokonując zakupu Klient zawiera umowę (Umowa) ze Sprzedawcą/Organizatorem (Sprzedawca/Organizator) na zasadach i warunkach określonych w tym dokumencie. Jeśli  Klient nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niemożliwe jest dokonanie zakupu.

Zgodnie z przepisami aktu o usługach cyfrowych (DSA) wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami (Klientami) korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e mail: info@robomania.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Witryna internetowa (zakupowa)/Serwis – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym www.robomania.pl
 2. Platforma- platforma internetowa ClickMeeting lub ClickWebinar dostarczaną przez ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-387, ul. Arkońska 6, A4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000604194, NIP 5842747535, REGON 363766502.
 3. Sprzedawca/Organizator– firma DABCreation, Rembowskiego 5, 41-407 Imielin, NIP 6342381764, REGON: 272235956, telefon: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl.
 4. Klient (Użytkownik) – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i/lub dokonująca zakupu usługi warsztatowej lub produktu elektronicznego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 5. Treści użytkownika - wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności: 1) opinie o świadczonych usługach i sprzedawanych produktach, opinie o Serwisie lub Sprzedawcy/Organizatorze, 2) komentarze pod treściami dostępnymi na profilach powiązanych, do których odsyła witryna internetowa tj.: na profilu Facebook o nazwie Robo Maniak; na stronie Facebook (funpage) o nazwie Robomania - akademia robotyki i programowania; na profilu Instagram o nazwie robo.maniak oraz na profilu TikTok'a o nazwie robomaniak1; 3) posty w grupie tematycznej Facebooka o nazwie Robomania; 4) informacje zapisowe zawierające dane osobowe oraz dobrowolne treści wiadomości w formularzu zapisu.
 6. Uczestnik - osoba fizyczna (nieletni uczestnik spotkania w wieku od 10-17 lat), która bierze udział w warsztatach stacjonarnych lub spotkaniach on-line (webinarach) na platformie ClickMeeting.
 7. Robomania kurs on-line (kurs on-line) – treść cyfrowa (produkt elektroniczny), którą Klient może nabyć od Sprzedawcy/Organizatora za pośrednictwem witryny internetowej www.robomania.pl. Produkt elektroniczny ma postać spotkań on-line (webinarów) tworzonych z wykorzystaniem usług świadczonych przez platformę internetową  ClickMeeting lub ClickWebinar, w których udział bierze Uczestnik;
 8. Robomania warsztaty stacjonarne z legorobotyki i programowania (warsztaty stacjonarne z legorobotyki i programowania) – stacjonarna usługa warsztatowa, wykonywana w określonym miejscu i czasie, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem witryny internetowej www.robomania.pl.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin,
 10. Umowa sprzedaży– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz 827).
 11. Umowa warsztatowa– umowa zawarta z Klientem w celu świadczenia przez Sprzedawcę/Organizatora stacjonarnej usługi warsztatowej zawierana przy fizycznej obecności stron lub bez fizycznej obecności stron, przekazana w formie elektronicznej rodzicowi/opiekunowi prawnemu do podpisu przed rozpoczęciem zajęć

§2 Zakup warsztatów stacjonarnych z legorobotyki i programowania

Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wszystkich warunkach i kwestiach związanych z podjęciem decyzji o zakupie i jego realizacją, i tak:

 1. Warsztaty z legorobotyki i programowania dla dzieci i młodzieży są odpłatne. Ich koszt na poziomie I - Konstruktor programista wynosi 250 zł brutto na miesiąc. Koszt na poziomie II - Zawodowy programista wynosi 300 zł brutto na miesiąc, zaś koszt na poziomie III - Programista profesjonalista wynosi 350 zł brutto na miesiąc.
 2. Wysokość opłaty za warsztaty jest stała, miesięczna, zryczałtowana i niezależna od zmiennej (dostosowanej do kalendarza roku szkolnego) rzeczywistej liczby godzin warsztatowych.
 3. Pełny zakup usługi polegającej na realizacji warsztatów z robotyki i programowania Robomania dokonuje się po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
 4. 1) Wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w witrynie internetowej www.robomania.pl w zakładce Zapisy, z wszystkimi wymaganymi polami (zgłoszenie chęci uczestnictwa), w tym pola w którym Klient podejmuje decyzję i zgodnie z nią dokonuje wyboru rodzaju warsztatów z legorobotyki i programowania. W przypadku zapisu dziecka podczas lekcji pokazowych bądź akcji promocyjnych możliwe jest wyjątkowo dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza pisemnego. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych przekazanych Sprzedawcy/Organizatorowi w formularzu zapisu znajduje się w naszej witrynie pod linkiemPolityka prywatności
   2) Dokonaniu w terminie nie później niż 7 dni od zapisu elektronicznego (lub pisemnego) opłaty rezerwacyjnej w wysokości należności za pierwszy okres rozliczeniowy tj. za 1 miesiąc (odpowiednio do poziomu zaawansowania warsztatów -w kwocie 250 zł ,300 zł lub 350 zł) na konto bankowe: 44 1050 1676 1000 0092 0055 4823, koniecznie podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, opłata za warsztaty z legorobotyki, poziom I/II/III, lokalizacja. Opłata ta zostaje zaliczona w poczet pierwszej opłaty miesięcznej za warsztaty i stanowi pełne potwierdzenie zapisu uczestnika. Informacja o zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy/Organizatora zostaje przekazana Klientowi na jego adres e-mail.
    3) Dokonanie przez Klienta płatności rezerwacyjnej na konto bankowe Sprzedawcy/Organizatora oznacza zawarcie umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz 827).
     4) Obowiązkowego zgłoszenia się Klienta (rodzica/opiekuna prawnego) na pierwsze spotkanie w wyznaczonym przez Sprzedawcę/Organizatora terminie po zakończeniu naboru, w celu podpisania umowy warsztatowej z Organizatorem dotyczącej świadczonych usług, wypełnienia pisemnej zgody na uczestnictwo w warsztatach z robotyki i programowania oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu lub też przesłanie umowy warsztatowej wraz z regulaminem warsztatów oraz zgodami i oświadczeniami rodzicowi/opiekunowi prawnemu do podpisu przez Sprzedawcę/Organizatora w zabezpieczonej formie elektronicznej celem zawarcia umowy warsztatowej.
      5) Dokonanie opłaty rezerwacyjnej oraz podpisanie umowy warsztatowej po zakończeniu naboru jest równoznaczne z pełną rezerwacją udziału dziecka w warsztatach z robotyki i programowania na terenie danej placówki.
       6) Nie wniesienie wymaganej opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.
        7) Nie wywiązanie się przez Sprzedawcę/Organizatora z realizacji warsztatów (tj. nie zebranie się grupy warsztatowej) w terminie do 2 miesięcy od ustalonego początkowo terminu zajęć skutkuje zwrotem wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości.
         8) Sprzedawca/Organizator nie zwraca opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji Klienta z podpisania umowy warsztatowej po terminie poinformowania go o zakończeniu naboru do danej grupy.
          9) Pełna treść regulaminu stacjonarnych warsztatów z legorobotyki i programowania wraz z głównymi postanowieniami zawartymi w umowie warsztatowej i warunkami odstąpienia od niej znajduje się w naszej witrynie internetowej pod linkiem Regulamin warsztatów

          §3 Zakup kursu on-line

          Sprzedawca/Organizator informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wszystkich warunkach i kwestiach związanych z podjęciem decyzji o zakupie i jego realizacją, i tak:

          1. Zakupu kursu on-line może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
          2. Klient dokonuje zakupu kursu on-line poprzez wybór rodzaju kursu z poziomu odpowiedniej podstrony witryny internetowej robomania.pl. Klient ma do wyboru dwa warianty kursu on-line w podanych na podstronie cenach miesięcznych. Podane ceny są cenami brutto.
          3. Po dokonaniu wyboru kursu on-line, Klient powinien złożyć zamówienie polegające na dokonaniu pierwszej, miesięcznej płatności, klikając w przycisk "Kup dostęp" w wyniku czego zostanie on przekierowany do formularza "Zamówienia z obowiązkiem zapłaty". Po wypełnieniu formularza zamówienia z wszystkimi wymaganymi polami oraz zaznaczeniu wymaganych prawem klauzul w celu dokonania płatności Klient powinien raz jeszcze kliknąć przycisk „Kup dostęp", który tym razem bezpośrednio przekieruje go do serwisu płatniczego.
          4. Ponowne kliknięcie w przycisk „Kup dostęp” przenosi Klienta do procedury płatności, która realizowana jest za pośrednictwem internetowego serwisu usługowego przelewy24, pośredniczącego w przekazywaniu płatności pomiędzy osobą dokonującą zakupu i odbiorcą płatności, który zawarł umowę z firmą PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014..
          5. Wszystkie dostępne metody płatności w serwisie przelewy24 Klient znaleźć może na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci, wśród wielu z nich możliwy jest wybór płatności przy użyciu przelewów bankowych, kart płatniczych oraz płatności mobilnych. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności w serwisie przelewy24 dostępny jest pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
          6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą/Organizatorem zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci produktu elektronicznego (Robomania kurs on-line). Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie płatności na podany w formularzu zamówienia adres e-mail oraz indywidualny numer token, umożliwiający wejście do pokoju webinarowego, gdzie odbywać się będą kolejne spotkania on-line w ramach zakupionego kursu on-line. Klient przy użyciu otrzymanego tokena może wejść do pokoju wielokrotnie, aż do momentu upływu jego ważności tj. 60 dni.
          7. Płatny kurs on-line Robomania obejmuje jedno dwugodzinne spotkanie webinarowe (spotkanie on-line) raz w tygodniu, w danym miesiącu. Za dostęp do spotkań webinarowych Klient płaci opłatę miesięczną w cenie podanej na podstronie witryny internetowej robomania.pl.
          8. Płatność za kurs on-line musi nastąpić w terminie poprzedzającym termin pierwszego ze spotkań webinarowych w danym miesiącu kursu. Brak płatności w terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie.
          9. Szczegółowy terminarz kursów on-line zostaje przekazany Klientowi w zabezpieczonej formie na jego adres e-mailowy. Klient proszony jest o zapoznanie się z terminarzem wybranego kursu on-line przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.
          10. Klient w momencie składania zamówienia jest świadomy i wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

          §4 Warunki korzystania z kursu on-line

          1. Kurs on-line Robomania stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
          2. Osobą, która ma prawo korzystania z kursu on-line jest Uczestnik spotkań webinarowych w ramach danego kursu.
          3. Do prawidłowego korzystania z kursu on-line wystarczające jest posiadanie przez Uczestnika standardowego, dowolnego systemu operacyjnego na komputerze oraz dostępu do sieci Internet.
          4. W przypadku, gdy Uczestnik kursu on-line nie jest w stanie przy użyciu otrzymanego tokena wejść do pokoju webinarowego, w którym odbywa się kurs i skorzystać z niego, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą/Organizatorem pod numerem telefonu 730999823 lub adresem e-mail:info@robomania.pl.
          5. Uczestnik przy użyciu tokena może wielokrotnie logować się do pokoju webinarowego i korzystać z zakupionego kursu on-line, który w postaci cyfrowej (nagrania) otrzymuje również po zakończeniu każdego spotkania webinarowego na podany adres e-mail.
          6. Kursy on-line Robomania stanowią własność intelektualną właściciela firmy DABCreation i objęte są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

          §5 Odstąpienie od umowy sprzedaży

          1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą/Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
          2. Jeśli w toku zakupu kursu on-line (produktu elektronicznego) Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci rozpoczęcia zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą/Organizatorem.

          §6 Reklamacje

          1. Sprzedawca/Organizator ma obowiązek dostarczyć kurs on-line (produkt elektroniczny) w całości tj. w wymiarze jednego dwugodzinnego spotkania webinarowego (spotkania on-line) raz w tygodniu, w danym opłaconym miesiącu, dostępnego na platformie internetowej ClickMeeting, w terminie zgodnym z wcześniej podanym do wiadomości Klienta terminarzem spotkań. Kurs on-line powinien być wolny od wad.
          2. Za wszelkie problemy techniczne, które mogą pojawić się w trakcie transmisji internetowej po stronie Klienta lub Uczestnika lub też mogą być związane z niezapowiedzianymi zakłóceniami w funkcjonowaniu platformy internetowej ClickMeeting, Sprzedawca/Organizator bezpośrednio nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku niemożności przeprowadzenia spotkania webinarowego z powodu problemów technicznych Sprzedawca/Organizator zobowiązuje się wyznaczyć dodatkowy termin spotkania w takim samym wymiarze czasowym.
          3. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego warsztatu stacjonarnego i kursu on-line lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 i § 3 Regulaminu.
          4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy/Organizatora: info@robomania.pl.
          5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
          6. Sprzedawca/Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

          §7 Dane osobowe i pliki cookies

          1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.robomania.pl/polityka-prywatnosci/.

          §8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

          1. Sprzedawca/Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
          2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
          • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
          • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą/Organizatorem,
          • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
          1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

          §9 Niedopuszczalne treści użytkownika

           1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie lub na podstronach na które Serwis odsyła Użytkownika, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
            2.Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:
             1) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu i podstron na które Serwis odsyła Użytkownika;
              2) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie lub na podstronach, na które Serwis odsyła Użytkownika w ramach danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
               3) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail:info@robomania.pl.;
                4) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
                 5) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy/Organizatora, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
                  6) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
                   7) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
                    8) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
                     9) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
                      10) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
                       11) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
                        12) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
                         13) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
                          14) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
                           15) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
                            16) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
                             17) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
                              18) obrażają uczucia religijne;
                               19) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
                                20) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w §9 pkt 1 – 19.

                                §10 Moderacja treści użytkownika

                                 1. Sprzedawca/Organizator w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Sprzedawca/Organizator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie zastrzega on, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.
                                  2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu lub podstron, na które Serwis odsyła Użytkownika, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta.
                                   3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Sprzedawca/Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
                                    4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 11.
                                     5. Sprzedawca/Organizator zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedawcy/Organizatora.

                                     §11 Mechanizm zgłoszeń dotyczących Treści Użytkownika

                                      1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie lub na podstronach, do których Serwis odsyła Użytkownika mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Sprzedawcę/Organizatora. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:
                                       1) drogą e-mailową, na adres: info@robomania.pl;
                                        2) poprzez formularz zgłoszenia zamieszczony w Serwisie w zakładce kontakt;
                                         2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
                                          1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
                                           2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
                                            3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
                                             4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
                                              3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca/Organizator niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca/Organizator może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę/Organizatora, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
                                               4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Sprzedawcę/Organizatora nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Sprzedawca/Organizator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca/Organizator w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
                                                5. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca/Organizator jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
                                                 6. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca/Organizator może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Sprzedawca/Organizator niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
                                                  7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Sprzedawca/Organizator niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
                                                   8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w §12 .
                                                    9. Sprzedawca/Organizator zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedawcy/Organizatora.

                                                    §12 Procedura odwoławcza

                                                     1. W przypadku, gdy:
                                                      1) Sprzedawca/Organizator nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
                                                       2) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
                                                        - Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
                                                         2. Każda decyzja Sprzedawcy/Organizatora związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca/Organizator otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej.
                                                          Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
                                                           1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika;
                                                            2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Sprzedawcy/Organizatora oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
                                                             3) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
                                                              4) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
                                                               3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
                                                                1) na adres elektroniczny info@robomania.pl ;
                                                                 2) za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kontakt;
                                                                  3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy/Organizatora.
                                                                   4. Odwołanie powinno zawierać:
                                                                    1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
                                                                     2) dane kontaktowe;
                                                                      3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy/Organizatora była błędna i powinna zostać zmieniona.
                                                                       5. Po otrzymaniu odwołania Sprzedawca/Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
                                                                        6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

                                                                        §13 Powiadamianie odpowiednich służb i organów

                                                                        1. Jeżeli Sprzedawca/Organizator poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do Sprzedawcy/Organizatora o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.
                                                                        2. §14 Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

                                                                          Sprzedawca/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Sprzedawca/Organizator:
                                                                           1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
                                                                            2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

                                                                            §15 Zmiany Regulaminu

                                                                             1. Sprzedawca/Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
                                                                              1) zmiana warunków świadczenia Usług;
                                                                               2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
                                                                                3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
                                                                                 4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy/Organizatorze;
                                                                                  5) zmiany redakcyjne.
                                                                                   2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. Aktualna data wprowadzenia zmian w Regulaminie Serwisu Sprzedaży to 12.02.2024.
                                                                                    3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Sprzedawca/Organizator posiada adres e-mail Użytkownika).
                                                                                     4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
                                                                                      5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.
BUY NOW