REGULAMIN SPRZEDAŻY

Zakup kursów on-line pod nazwą Robomania kursy on-line (produkt elektroniczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat) jest możliwy za pośrednictwem  witryny internetowej  www.robomania.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego, a także Administratorem danych osobowych jest firma DABCreation, 41-407 Imielin,  ul. Rembowskiego 5, NIP 6342381764, REGON: 272235956, z którą kontakt możliwy jest pod numerem  telefonu: 730-999-823 lub adresem e-mail: info@robomania.pl. Sprzedawany produkt elektroniczny dostarczany jest do klienta jest w postaci spotkań on-line (webinarów) z wykorzystaniem usług świadczonych przez platformę internetową  ClickMeeting lub ClickWebinar dostarczaną przez ClickMeeting Sp. z o.o., która umożliwia tworzenie, udział oraz zarządzanie webinarami, a także strumieniowe przesyłanie plików audio i wideo poprzez Internet przy użyciu dostępnych funkcjonalności. Uznaje się, że Klient przystępując do zakupu produktu Robomania kursy on-line w witrynie internetowej www.robomania.pl akceptuje niniejszy Regulamin (Regulamin) oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Dokonując zakupu Klient zawiera umowę (Umowa) ze Sprzedawcą (Sprzedawca) na zasadach i warunkach określonych w tym dokumencie. Jeśli  Klient nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niemożliwe jest dokonanie zakupu.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Witryna internetowa (zakupowa) – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym www.robomania.pl
 2. Serwis - platforma internetowa ClickMeeting lub ClickWebinar dostarczaną przez ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-387, ul. Arkońska 6, A4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000604194, NIP 5842747535, REGON 363766502.
 3. Sprzedawca – firma DABCreation, Rembowskiego 5, 41-407 Imielin, NIP 6342381764, REGON: 272235956, telefon: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl.
 4. Klient (Konsument) – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu produktu elektronicznego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 5. Uczestnik - osoba fizyczna (nieletni uczestnik spotkania w wieku od 10-17 lat), która bierze udział w spotkaniach on-line (webinarach) na platformie ClickMeeting.
 6. Robomania kurs on-line (kurs on-line) – treść cyfrowa (produkt elektroniczny), którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem witryny internetowej www.robomania.pl. Produkt elektroniczny ma postać spotkań on-line (webinarów) tworzonych z wykorzystaniem usług świadczonych przez platformę internetową  ClickMeeting lub ClickWebinar, w których udział bierze Uczestnik;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin,
 8. Umowa – umowa zawartaz Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz 827).

§2 Zakup kursu on-line

Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wszystkich warunkach i kwestiach związanych z podjęciem decyzji o zakupie i jego realizacją, i tak:

 1. Zakupu kursu on-line może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient dokonuje zakupu kursu on-line poprzez wybór rodzaju kursu z poziomu odpowiedniej podstrony witryny internetowej robomania.pl. Klient ma do wyboru kilka wariantów kursu on-line w podanych na podstronie cenach. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Po dokonaniu wyboru kursu on-line, Klient powinien złożyć zamówienie klikając w przycisk "Kup dostęp" w wyniku czego zostanie on przekierowany do formularza "Zamówienia z obowiązkiem zapłaty". Po wypełnieniu formularza zamówienia z wszystkimi wymaganymi polami oraz zaznaczeniu wymaganych prawem klauzul w celu dokonania zapłaty Klient powinien raz jeszcze kliknąć przycisk „Kup dostęp", który tym razem bezpośrednio przekieruje go do serwisu płatniczego.
 4. Ponowne kliknięcie w przycisk „Kup dostęp” przenosi Klienta do procedury płatności, która realizowana jest za pośrednictwem internetowego serwisu usługowego przelewy24, pośredniczącego w przekazywaniu płatności pomiędzy osobą dokonującą zakupu i odbiorcą płatności, który zawarł umowę z firmą PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014..
 5. Wszystkie dostępne metody płatności w serwisie przelewy24 Klient znaleźć może na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci, wśród wielu z nich możliwy jest wybór płatności przy użyciu przelewów bankowych, kart płatniczych oraz płatności mobilnych. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności w serwisie przelewy24 dostępny jest pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci produktu elektronicznego (Robomania kurs on-line). Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie płatności na podany w formularzu zamówienia adres e-mail oraz indywidualny numer token, umożliwiający wejście do pokoju webinarowego, gdzie odbywać się będą kolejne spotkania on-line w ramach zakupionego kursu on-line. Klient przy użyciu otrzymanego tokena może wejść do pokoju wielokrotnie, aż do momentu upływu jego ważności tj. 60 dni.
 7. Płatny kurs on-line Robomania obejmuje 5 webinarów (spotkań on-line), za dostęp do których Klient płaci opłatę jednorazową w cenie podanej na podstronie witryny internetowej robomania.pl.
 8. Płatność za kurs on-line musi nastąpić w terminie poprzedzającym termin pierwszego ze spotkań webinarowych zawartych w danym kursie. Szczegółowy terminarz kursów on-line zawarty jest na podstronach witryny internetowej robomania.pl, gdzie znajduje się również dokładny opis wybranego rodzaju kursu on-line. Klient proszony jest o zapoznanie się z terminarzem wybranego kursu on-line przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.
 9. Klient w momencie składania zamówienia jest świadomy i wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§3 Warunki korzystania z kursu on-line

 1. Kurs on-line Robomania stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Osobą, która ma prawo korzystania z kursu on-line jest Uczestnik spotkań webinarowych w ramach danego kursu.
 3. Do prawidłowego korzystania z kursu on-line wystarczające jest posiadanie przez Uczestnika standardowego, dowolnego systemu operacyjnego na komputerze oraz dostępu do sieci Internet.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik kursu on-line nie jest w stanie przy użyciu otrzymanego tokena wejść do pokoju webinarowego, w którym odbywa się kurs i skorzystać z niego, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 730999823 lub adresem e-mail:info@robomania.pl.
 5. Uczestnik przy użyciu tokena może wielokrotnie logować się do pokoju webinarowego i korzystać z zakupionego kursu on-line, który w postaci cyfrowej (nagrania) otrzymuje również po zakończeniu każdego spotkania webinarowego na podany adres e-mail.
 6. Kursy on-line Robomania stanowią własność intelektualną właściciela firmy DABCreation i objęte są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu kursu on-line (produktu elektronicznego) Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci rozpoczęcia zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§5 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kurs on-line (produkt elektroniczny) w całości tj. w wymiarze 5 spotkań webinarowych dostępnych na platformie internetowej ClickMeeting, w terminie zgodnym z wcześniej podanym do wiadomości Klienta terminarzem spotkań. Kurs on-line powinien być wolny od wad.
 2. Za wszelkie problemy techniczne, które mogą pojawić się w trakcie transmisji internetowej po stronie Klienta lub Uczestnika lub też mogą być związane z niezapowiedzianymi zakłóceniami w funkcjonowaniu platformy internetowej ClickMeeting, Sprzedawca bezpośrednio nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku niemożności przeprowadzenia spotkania webinarowego z powodu problemów technicznych Sprzedawca zobowiązuje się wyznaczyć dodatkowy termin spotkania w takim samym wymiarze czasowym.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego kursu on-line lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@robomania.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§6 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.robomania.pl/polityka-prywatnosci/.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta kursu on-line na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.robomania.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.
BUY NOW